2012, ജൂലൈ 4, ബുധനാഴ്‌ച

Feast of the day and daily Gospel reading on 5 July 2012!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ